Vážení spoluobčané,

ve dnech 5. a 6. října 2018 budete mít opět, po čtyřech letech, možnost ovlivnit budoucí chod našeho města. Předkládáme vám proto program Národní demokracie – strany hájící zájmy všech slušných lidí. Přestože se nám v našem stručném volebním programu nepodařilo vyjmenovat zdaleka vše, oč hodláme v následujícím čtyřletém období usilovat, věříme, že se nám podaří vás oslovit, a vy svým hlasem podpoříte realizaci našich myšlenek a přání, kterými chceme dosáhnout zlepšení životních podmínek všech občanů a návštěvníků našeho města a přilehlých obcí.

 

Bezpečnost

Naším cílem je trvalé snižování všech druhů kriminality a udržování veřejného pořádku prostřednictvím:

 • posílení personálního, materiálního a technického vybavení Městské policie Kadaň
 • zřízení pořádkové jednotky městské policie dohlížející na občanské soužití v problémových lokalitách a také jako dohled na rizikových kulturních a sportovních akcích
 • posílením hlídek – zejména v problematických částech města (sídliště „B“, v blízkosti provozoven, jejichž návštěvníci soustavně narušují noční klid apod.)
 • rozšiřováním a vylepšováním městského kamerového systému (např. Rooseveltovy sady)
 • tvrdého potírání jakéhokoliv šíření a prodeje drog, zaměříme se důrazně na protidrogovou prevenci
 • podpory veškerých rozumných opatření směřujících ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v našem městě
 • boje proti výnosnému obchodu spekulantů s byty pro nepřizpůsobivé

 

Veřejná správa

Byrokracie musí život lidem svou činností usnadňovat a ne klást zbytečné překážky:

 • uzpůsobíme proto pracovní dobu na úřadech tak, aby se nekryla s běžnou pracovní dobou občanů
 • komunikace s úřady bude umožněna i elektronickou podobou
 • občané, vyřizující si na úřadech své záležitosti, se nesmí v žádném případě setkávat s neochotou a arogancí, jak se bohužel v některých případech stává – vyhlásíme proto výběrová řízení na obsazení některých úřednických funkcí
 • zprůhledníme výběrová řízení při zadávání veřejných zakázek
 • o zásadních otázkách města musí rozhodovat sami občané prostřednictvím místního referenda či ankety

 

Kultura a historické dědictví

Pro náležité kulturní vyžití občanů a návštěvníků našeho města:

 • zachováme a náležitě finančně podpoříme provoz všech kulturních zařízení ve městě
 • vytvoříme občanům možnost podílet se na výběru připravovaných kulturních pořadů
 • podpoříme veškeré kvalitní kulturní programy a akce i menšinových žánrů, aby si každý občan města přišel na své
 • podpoříme místní hudební kapely a další kulturní soubory či jednotlivce
 • péče o historické a kulturní památky je samozřejmostí a naší povinností vůči předkům
 • z rezavého „Obludária“ u Splitu (část stezky maxipsa Fíka), hyzdícího tvář našeho města, vytvoříme místo důstojně navazující na historické centrum

 

Sport a volný čas

Je nutné vytvářet prostor a podmínky pro sportovní vyžití všech občanů a zvláště pak mládeže, jako jeden ze způsobů prevence kriminality. Proto např.:

 • podpoříme sportovní oddíly a aktivity s ohledem na využití volného času a zdravý vývoj mládeže
 • zasadíme se o výstavbu nových dětských a sportovních hřišť a samozřejmě postupnou obnovu těch stávajících
 • zrekonstruujeme místní koupaliště, vytvoříme na něm více atrakcí pro děti i dospělé
 • v horkých letních dnech prodloužíme otevírací dobu koupaliště do pozdních večerních hodin


Školství

Na úrovni školství je závislá budoucnost našeho národa a podle toho k němu také budeme přistupovat:

 • zachováme provoz a budeme usilovat o neustálé zkvalitňování výuky ve veškerých stávajících  školách ve městě
 • individuální přístup k žákům, s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti - nižší počet dětí ve třídách
 • střední odborné školy a učiliště se dlouhodobě potýkají s nedostatkem studentů, město Kadaň by si mělo dát za cíl motivovat mladé lidi k získání vzdělání a to nejen vyššího, ale i odborného, které je v této době velmi potřebné
 • všechny školy ve městě musejí být vybaveny prostředky moderní výuky
 • budeme podporovat také veškerou zájmovou mimoškolní činnost našich dětí
 • ve školkách musí být uzpůsobena provozní doba podle potřeb pracujících občanů

 

Zdravotnictví a sociální oblast

Kvalitní zdravotní péče musí být dostupná pro všechny občany bez rozdílu:

 • proto budeme v co největší míře usilovat o zachování, zkvalitňování a rozšiřování zdravotní péče ve městě
 • designovými úpravami vytvoříme z místní nemocnice zařízení, v němž se každý pacient bude cítit příjemně
 • zajistíme provoz zubní pohotovosti
 • zřídíme volnou wifi i na poliklinice
 • skutečnou osvětou přispějeme ke zdravotní prevenci a zdravému životnímu stylu
 • naší prioritou je řešení všech zdravotních problémů, se kterými se potýkají obyvatelé našeho města
 • s ohledem na stárnoucí populaci je nezbytně nutné zajistit více míst v domovech pro seniory a domovech s pečovatelskou službou
 • podporujeme zřízení denního stacionáře pro seniory a domova s hospicovou péčí
 • podpoříme činnost mateřského centra a dalších aktivit směřujících k zdravému růstu a vývoji našich dětí
 • v případě zájmu občanů podporujeme také znovuobnovení provozu městských jeslí, případně podpoříme provoz jeslí Raduška

 

Bytová otázka

O tom, že bytů je nedostatek ví každý z nás:

 • proto prosadíme výstavbu finančně dostupných a nájemních bytů a také zpětný odkup bytů do vlastnictví města. Tyto byty budou následně jako nájemní přidělovány pouze lidem, kteří jsou ochotni a schopni dodržovat pravidla společenského soužití a plnit závazky stanovené v nájemní smlouvě
 • tvrdě zakročíme proti všem notorickým neplatičům nájemného
 • vyhlásíme boj spekulantům s byty a ubytovnami pro nepřizpůsobivé
 • nepřizpůsobiví občané, kteří úmyslně zdevastují svůj byt, nemohou mít nárok na náhradní bydlení
 • podpoříme výstavbu bezbariérových bytů pro starší a tělesně postižené
 • budeme usilovat o zákaz přidělování nových bytů osobám, které dobrovolně opustí republiku a svůj byt prodají
 • zamezíme přidělování bytů cizincům – prioritou je zajištění bydlení občanů našeho města
 • ve vhodných lokalitách zajistíme realizaci inženýrských sítí pro podporu individuální výstavby rodinných domků

 

Ekologie

 • podpoříme využívání alternativních zdrojů energie včetně spalování biomasy
 • požadujeme maximální tresty za zakládání černých nebo znečišťování čistých skládek
 • najdeme řešení nakládání s odpady takovým způsobem, aby nedocházelo ke znečišťování okolí sběrných nádob bezdomovci apod.
 • prosazujeme kvalitní údržbu stávající a výsadbu nové zeleně ve městě
 • s ohledem na měnící se klimatické podmínky a tím stále větší horka v letních měsících, je nutné zřídit ve městě více míst s volně tekoucí vodou
 • možnost vyjádření každého občana v místním referendu k případné výstavbě spaloven, skládek či továren v blízkosti města
 • podpoříme útulky pro opuštěná a toulavá zvířataVytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti